4-Energetická na jednání zastupitelstva

Zveme Vás na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 19. 6. 2013 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4. Přijďte všichni!

Společným úsilím 4-občanské a Vaším se nám podařilo prosadit projednání situace ve 4-Energetické na jednání zastupitelstva, třebaže nebyl dodržen zákon a žádost bude projednána po řádném termínu. Žádost o projednání opakovaného zdražování tepelné energie a Návrh k dalšímu rozvoji 4-Energetické, a.s. již jako 2. bod programu.

Žádáme:
1. Dodržení slibu a snížení ceny o 3% a vrácení peněz, o které se teplo naopak zdražilo
2. Zadání forenzního auditu 4-Energetické, a. s., ustavení vyšetřovací komise dle návrhu usnesení P. Štěpánka (Strana zelených) – najdete na této stránce níže
3. Prošetření nakládání s veřejnými prostředky 4-Energetickou, a. s.
4. Vyvození politické odpovědnosti za stav společnosti.
5. Stanovení pravidel pro činnost 4-Energetické, a. s., tak jak byla navržena v Protikorupční strategii 4-občanskou, o. s.

Ptáme se zastupitelů:
1. Souhlasíte s nedodržením termínu pro projednání žádosti, a tudíž s porušováním zákona 131/2000 Sb. o hl. městě Praze?
2. Souhlasíte s nedodržením slibu 4-Energetické, a. s., že se cena tepla sníží o 3%, souhlasíte se zdražením, které místo toho nastalo?
3. Podpoříte pravidla pro 4-Energetickou, a. s., která navrhla 4-občanská, o. s., pro společnosti zřizované městskou částí Praha 4?
4. Souhlasíte se zatajováním informací o nakládání s prostředky z veřejného rozpočtu 4-Energetickou, a. s.?

Návrh usnesení P. Štěpánka (Strana zelených):

Zastupitelstvo MČ Praha 4
I. ukládá Radě MČ Praha 4 zadat forenzní audit 4-energetické na veškerou její činnost od založení s hlavním důrazem na prošetření výrazného zdražování odběratelům tepla, včetně posouzení kroků a rozhodnutí vedoucích k založení 4-E.
II. ustanovuje pětičlenou vyšetřovací komisi, do které předsedové klubů stran zvolených do ZMČ P4 nominují po jednom zástupci. Hlavním úkolem komise bude vyslechnout poškozené oběratele tepla a po obdržení forenzního auditu navrhnout další řešení.
III. Zastupitelstvo ukládá Radě MČ P4 ve funkci VH 4-energetické provést takové úpravy stanov společnosti, aby jakékoli změny ve vlastnické struktuře společnosti a nakládání s akciemi a prodej nemovitého majetku podléhaly souhlasu zastupitelstva MČ Praha 4.